Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Facebook in Instagram nagradni igri »Velikonočni zajček vas razveseljuje z nagradami. «

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Organizator nagradne igre je podjetje Posestvo Berce, Proizvodnja vina in grozdja, Matjaž Berce s.p., Draga 20A, 5294 Dornberk, matična številka 6560199000 (v nadaljevanju Organizator).

2. NAMEN
2.člen
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Posestvo Berce, spletne strani https://www.posestvo-berce.si ter njunih družbenih omrežij: https://www.facebook.com/berceposestvo in https://www.instagram.com/posestvoberce/.

3. POGOJI SODELOVANJA
3.člen
1) V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre), ki v času od vključno 10. 3. 2023 do vključno 6. 4. 2023 na Facebook strani »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Facebook stran), dostopni na https://www.facebook.com/berceposestvo, ali Instagram profilu »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Instagram profil), dostopni na https://www.instagram.com/posestvoberce/, pod objavo v komentar zapišejo pravilen odgovor na vprašanje, ki je zastavljeno v določenem sklopu nagradne igre.

2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov in je za sodelujoče brezplačno.

4. POTEK NAGRADNE IGRE
4. člen
1) Nagradna igra traja v času od vključno 10. 3. 2023 do vključno 6. 4. 2023.

2) Vsi, ki v tem času na Facebook strani ali Instagram profilu vnesejo komentar pod objavo nagradne igre z pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje, se uvrstijo v žreb za nagrado. V sklopu nagradne igre bo podeljena 1 nagrada ob zaključku določenega sklopa nagradne igre.

3) Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri pri posameznem sklopu nagradne igre sodeluje skupno z največ enim komentarjem, oddanim na Facebook strani ali Instagram profilu.

5. PRAVILA NAGRADNE IGRE
5.člen
1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema Splošne pogoje za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Velikonočni zajček vas razveseljuje z nagradami.« (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani in/ali Instagram profilu.

2) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, podaja nepreklicno soglasje k objavi njegovih podatkov kot nagrajenca nagradne igre (ime, priimek ali Facebook/Instagram uporabniško ime) na Facebook strani in Instagram profilu ali spletni strani Organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila.

6. NAGRADA
6.člen
1) Nagrajenec v posameznemu sklopu nagradne igre prejme:
1. sklop 10. 3. 2023 – 16. 3. 2023: paket izdelkov za v vašo shrambo »Iz Gospodarjeve shrambe«,
2. sklop 21. 3. 2023 – 27. 3. 2023: paket izdelkov za v vašo shrambo »Marmelade Berce 5 + 1«,
3. sklop 31. 3. 2023 – 6. 4. 2023: izbrano vino Posestva Berce.

2) Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu posameznega sklopa razpisa nagradne igre na Facebook strani in Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

3) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

7. ŽREBANJE NAGRADE
7. člen
1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi Organizator nagradne igre.

2) Žrebanje nagrade bo potekalo z naključnim žrebom med komentarji s pravilnim odgovorom v prostorih Organizatorja.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA
8.člen
1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi lahko videl v objavi na Facebook profilu ali kot zasebno sporočilo preko omrežja Facebook ali Instagram.

2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja Organizator kot nagrajenca objavi na Facebook strani in Instagram profilu in ob tem tudi označi (»tag«).

3) Nagrajenec nagradne igre bo objavljen na Facebook strani in Instagram profilu, dne 17.3.2023, 28. 3. 2023 in 7. 4. 2023.

4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

9. PREVZEM NAGRADE
9.člen
1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu Organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča oziroma naslov za prevzem nagrade, telefonsko številko. Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

2) Organizator pošlje nagrado po pošti na naslov nagrajenca v roku 10 dni po tem, ko je bil izžreban in obveščen. S tem je Organizator izpolnil svojo obveznost podelitve nagrade.

3) Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade in telefonsko številko ter davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR z DDV. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v nagradni igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

10. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
10.člen
1) Udeleženec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe te nagradne igre in obveščanja o nagradi oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki presega vrednost 42 EUR z DDV, skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), Zakonom o varovanju osebnih podatkov, določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in Splošnimi pogoji.

2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se lahko v primeru, če postane nagrajenec, njegovi osebni podatki (ime, priimek, Facebook uporabniško ime) objavijo med seznamom nagrajencev na spletni strani in/ali Facebook strani in/ali Instagram profilu Organizatorja, in sicer brez kakršnegakoli plačila od Organizatorja. Osebni podatki se lahko na zahtevo nagrajenca umaknejo. Nagrajenec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da Organizator njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail ali telefonska številka) obdeluje za namene podelitve ali dostave nagrade.

3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

4) Navedene osebne podatke bo Organizator hranil in obdeloval samo toliko časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

5) Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC

11. DAVČNE OBVEZNOSTI
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR z DDV, zato se ne všteva v davčno osnovo. Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen je nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.

12. KONČNE DOLOČBE
11.člen
1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Splošnimi pogoji sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani in/ali Instagram profilu.

2) Organizator izjavlja, da nagradno igro organizira Organizator, ter da nagradna igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Omenjena podjetja nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v nagradni igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v nagradni igri, se predložijo Organizatorju.

3) Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.posestvo-berce.si, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

4) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

5) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani in/ali Instagram profilu.

6) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@posestvo-berce.si.

7) Splošni pogoji veljajo v času izvajanja nagradne igre, ki se začne 10.3.2023 in konča najkasneje 6. 4. 2023 ob 23:59 uri ter velja na območju Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, izhajajoče iz nagradne igre, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Dornberk, 9. marec 2023