Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Facebook in Instagram obdarovanju »Velikonočne skrivalnice«

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Organizator obdarovanja je podjetje Posestvo Berce, Proizvodnja vina in grozdja, Matjaž Berce s.p., Draga 20A, 5294 Dornberk, matična številka 6560199000 (v nadaljevanju Organizator).

2. NAMEN
2.člen
Namen obdarovanja je promocija izdelkov Posestvo Berce, spletne strani https://www.posestvo-berce.si ter njunih družbenih omrežij: https://www.facebook.com/berceposestvo in https://www.instagram.com/posestvoberce/.
3. POGOJI SODELOVANJA
3.člen
1) V obdarovanju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka obdarovanja), ki v času od vključno 18. 3. 2024 do vključno 26. 3. 2024 na Facebook strani »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Facebook stran), dostopni na https://www.facebook.com/berceposestvo, ali Instagram profilu »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Instagram profil), dostopni na https://www.instagram.com/posestvoberce/, pod objavo v komentar zapišejo sanjski “dvojček” belega in rdečega vina Berce, ki bi ga najraje imeli na svoji praznični mizi.
2) Sodelovanje v obdarovanju ni pogojeno z nakupom izdelkov in je za sodelujoče brezplačno.

4. POTEK OBDAROVANJA
4. člen
1) Obdarovanje traja v času od vključno 18. 3. 2024 do vključno 26. 3. 2024.
2) Vsi, ki v tem času na Facebook strani ali Instagram profilu vnesejo v komentar pod objavo pravilen odgovor ter dodatno na Instagram profilu objavo všečkajo, jo delijo ter označijo 3 prijatelje, se uvrstijo v žreb za nagrado. V sklopu obdarovanja bodo podeljeni skupaj 4 nagradi ob zaključku obdarovanja, in sicer 2 za sodelovanje preko FB strani in 2 za sodelovanje preko IG profila.
3) Vsak sodelujoči lahko v obdarovanju sodeluje z neomejenim številom komentarjev, oddanih na Facebook strani in/ali Instagram profilu.

5. PRAVILA OBDAROVANJA
5.člen
1) S sodelovanjem v obdarovanju se šteje, da udeleženec sprejema Splošne pogoje za izvajanje in sodelovanje v »Velikonočnih skrivalnicah« (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani in/ali Instagram profilu.
2) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, podaja nepreklicno soglasje k objavi njegovih podatkov kot nagrajenca obdarovanja (ime, priimek ali Facebook/Instagram uporabniško ime) na Facebook strani in Instagram profilu ali spletni strani Organizatorja obdarovanja brez pravice do nadomestila oz. plačila.

6. NAGRADA
6.člen
1) Nagrajenci obdarovanja prejmejo po 1 darilni paket za sodelovanje na FB strani ali IG profilu. Predvideni nagradi so darilni paketi: 2 x V Gospodarjevi kleti ter 2 x Iskrivi mehurčki.
2) Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu, ki najavlja nagradno igro na Facebook strani in Instagram profilu, kjer obdarovanje tudi poteka.
3) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

7. ŽREBANJE NAGRADE
7. člen
1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom obdarovanja ter žrebanjem nagrajenca skrbi Organizator obdarovanja.
2) Žrebanje nagrade bo potekalo z naključnim žrebom med komentarji s pravilnim odgovorom v prostorih Organizatorja.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA
8.člen
1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi lahko videl v objavi na Facebook profilu ali kot zasebno sporočilo preko omrežja Facebook ali Instagram.
2) S sodelovanjem v obdarovanju udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja Organizator kot nagrajenca objavi na Facebook strani in Instagram profilu in ob tem tudi označi (»tag«).
3) Nagrajenec obdarovanja bo objavljen na Facebook strani in Instagram profilu, dne 27. 3. 2024.
4) Rezultati obdarovanja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

9. PREVZEM NAGRADE
9.člen
1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu Organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča oziroma naslov za prevzem nagrade, telefonsko številko. Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
2) Organizator pošlje nagrado po pošti na naslov nagrajenca v roku 10 dni po tem, ko je bil izžreban in obveščen. S tem je Organizator izpolnil svojo obveznost podelitve nagrade.
3) Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade in telefonsko številko ter davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR z DDV. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v obdarovanju v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

10. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
10.člen
1) Udeleženec v obdarovanju soglaša in dovoljuje, da Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe tega obdarovanja in obveščanja o nagradi oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki presega vrednost 42 EUR z DDV, skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), Zakonom o varovanju osebnih podatkov, določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in Splošnimi pogoji.
2) S sodelovanjem v obdarovanju udeleženec soglaša in dovoljuje, da se lahko v primeru, če postane nagrajenec, njegovi osebni podatki (ime, priimek, Facebook uporabniško ime) objavijo med seznamom nagrajencev na spletni strani in/ali Facebook strani in/ali Instagram profilu Organizatorja, in sicer brez kakršnegakoli plačila od Organizatorja. Osebni podatki se lahko na zahtevo nagrajenca umaknejo. Nagrajenec v obdarovanju soglaša in dovoljuje, da Organizator njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail ali telefonska številka) obdeluje za namene podelitve ali dostave nagrade.
3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
4) Navedene osebne podatke bo Organizator hranil in obdeloval samo toliko časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.
5) Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC

11. DAVČNE OBVEZNOSTI
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR z DDV, zato se ne všteva v davčno osnovo. Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen je nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.

12. KONČNE DOLOČBE
11.člen
1) Udeleženci obdarovanja hkrati s Splošnimi pogoji sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev obdarovanja. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani in/ali Instagram profilu.
2) Organizator izjavlja, da obdarovanje organizira Organizator, ter da obdarovanje ni na nikakršen način sponzorirano, odobreno ali upravljano s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Omenjena podjetja nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v obdarovanju. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v obdarovanju, se predložijo Organizatorju.
3) Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.posestvo-berce.si, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja obdarovanja, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.
4) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev obdarovanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
5) O vseh spremembah in novostih obdarovanja bo Organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani in/ali Instagram profilu.
6) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z obdarovanjem naslovite na elektronski naslov: info@posestvo-berce.si.
7) Splošni pogoji veljajo v času izvajanja obdarovanja ki se začne 18. 3. 2024 in konča najkasneje 26. 3. 2024 ob 23:59 uri ter velja na območju Republike Slovenije.
Za vse morebitne spore, izhajajoče iz naslova obdarovanja, je pristojno sodišče v Novi Gorici.
Dornberk, 18 marec 2024