Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Facebook nagradni igri »Uganka za sladkosnede«.

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Organizator nagradne igre je podjetje Posestvo Berce, Proizvodnja vina in grozdja, Matjaz Berce s.p., Draga 20A, 5294 Dornberk, matična številka 6560199000 (v nadaljevanju Organizator).

 1. NAMEN

2.člen

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Posestvo Berce, spletne strani https://www.posestvo-berce.si ter njunih družbenih omrežij: https://www.facebook.com/berceposestvo in https://www.instagram.com/posestvoberce/.

 1. POGOJI SODELOVANJA

3.člen

1) V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času od vključno 21.9.2022 do vključno 27.9.2022  na Facebook strani »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Facebook stran), dostopni na https://www.facebook.com/berceposestvo, in Instagram strani »Posestvo Berce« (v nadaljevanju Instagram stran), dostopni na https://www.instagram.com/posestvoberce/, pod objavo uganke zapišejo pravilni odgovor na vprašanje, katero novo marmelado smo skuhali za v shrambo.

2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov in je za sodelujoče brezplačno.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

4. člen

1) Nagradna igra traja v času od vključno 21.9.2022 do vključno 27.9.2022.

2) Vsi, ki v tem času na Facebook in Instagram strani vnesejo komentar pod objavo nagradne igre z odgovorom na zastavljeno vprašanje, se uvrstijo v žreb za nagrado.

3) Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje skupno z največ enim komentarjem, oddanim na Facebook ali Instagram strani.

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

5.člen

1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema Splošne pogoje za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Uganka za sladkosnede« (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pogoje, ki so objavljeni na Facebook in/ali Instagram strani.

2) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, podaja nepreklicno soglasje k objavi njegovih podatkov kot nagrajenca nagradne igre (ime, priimek ali Facebook uporabniško ime) na Facebook in Instagram strani ali spletni strani Organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila.

 1. NAGRADA

6.člen

1) Nagrajenec prejme paket 6 marmelad.

2) Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook in Instagram strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

3) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

 1. ŽREBANJE NAGRADE

7. člen

1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi Organizator nagradne igre.

2) Žrebanje nagrade bo potekalo z naključnim žrebom med komentarji s pravilnim odgovorom v prostorih Organizatorja.

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

8.člen

1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi lahko videl v objavi na Facebook profilu ali kot zasebno sporočilo preko omrežja Facebook ali Instagram.

2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja Organizator kot nagrajenca objavi na Facebook in Instagram strani in ob tem tudi označi (»tag«).

3) Nagrajenec bo objavljen na Facebook in Instagram straneh, dne 28.9.2022.

4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. PREVZEM NAGRADE

9.člen

1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu Organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča oziroma naslov za prevzem nagrade, telefonsko številko. Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

2) Organizator pošlje nagrado po pošti na naslov nagrajenca v roku 10 dni po tem, ko je bil izžreban in obveščen. S tem je Organizator izpolnil svojo obveznost podelitve nagrade.

3) Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade in telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v nagradni igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

 1. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

10.člen

1) Udeleženec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe te nagradne igre in obveščanja o nagradi, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in Splošnimi pogoji.

2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se lahko v primeru, če postane nagrajenec, njegovi osebni podatki (ime, priimek, Facebook uporabniško ime) objavijo med seznamom nagrajencev na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram strani Organizatorja, in sicer brez kakršnegakoli plačila od Organizatorja. Osebni podatki se lahko na zahtevo nagrajenca umaknejo. Nagrajenec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da Organizator njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail ali telefonska številka) obdeluje za namene podelitve ali dostave nagrade.

3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

4) Navedene osebne podatke bo Organizator hranil in obdeloval samo toliko časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

5) Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Facebook, Inc. ali Facebook Ireland Limited.

 1. KONČNE DOLOČBE

11.člen

1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Splošnimi pogoji sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

2) Organizator izjavlja, da nagradno igro organizira Organizator, ter da nagradna igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v nagradni igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v nagradni igri, se predložijo Organizatorju.

3) Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.posestvo-berce.si, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

4) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

5) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani in/ali Instagram strani.

6) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@posestvo-berce.si.

7) Splošni pogoji veljajo v času izvajanja nagradne igre, ki se začne 21.9.2022 in konča najkasneje 28.9.2022 ob 23:59 uri.

 1. MOREBITNI SPORI

12.člen

1) Za vse morebitne spore, izhajajoče iz nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.